Polecamy Szkolenia i kursy

RODO

 Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu

 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail: iod@spartan.wroc.pl;

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na obiektach i wokół obiektów zarządzanych przez  administratora.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości identyfikacji osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek i zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia na obiektach administratora a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. 

5. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.