Zmieniamy się Szkolenia i kursy

Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję:

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (zwanego dalej ADO lub Centrum):

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

·         ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław,

·         e-mail: sekretariat@spartan.wroc.pl

·         tel. +48 71 73 88200

 

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Moniką Tyborowską

·         ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław,

·         iod@spartan.wroc.pl lub sekretariat@spartan.wroc.pl

 

Przetwarzamy dane osobowe

1.    nabywców karnetów wstępu na zajęcia sportowo-ruchowe odbywających się w obiektach Centrum;

2.    uczestników imprez, w tym półkolonii, organizowanych przez Centrum; 

3.    klientów korzystających z usług hotelowych ośrodka Orbita:

4.    pracowników i współpracowników wykonujących pracę na rzecz Centrum; 

5.    osób związanych z Centrum umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych Centrum; 

6.    osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracowników wykonujących prace dla Centrum w charakterze podwykonawcy;

7.    osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

8.    osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o działalności Centrum  przekazywanych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących tj. poprzez email lub sms.

 

 

Wykorzystujemy Państwa dane w celu

1.    realizacji umowy sprzedaży karnetów wstępu na zajęcia sportowo-ruchowe odbywające się w Centrum przez czas trwania umowy, rozliczeń po jej zakończeniu, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy na podstawia art. 6 ust. 1 b RODO ;

2.    realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez Centrum przez czas trwania imprezy i rozliczeń po jej zakończeniu, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją imprezy na podstawia art. 6 ust. 1 b RODO ;

3.    realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów, innych niż wskazane w pkt 1 i 2 przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy na podstawia art. 6 ust. 1 b RODO ; 

4.   wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak:

- wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych, 

- udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i skargi, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

- wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. 

5.    ochrony osób i mienia  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu w ośrodkach Centrum - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) RODO obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.

6.    Przekazywania przez Centrum drogą e-mailową lub telefoniczną informacji handlowych o działalności Centrum (m.in. informacji o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. stanowiących jednocześnie informację o ww. działalności przekazywaną w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. informacji oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. adresu email oraz numeru telefonu przez Centrum w celach otrzymywania tych informacji stosownie do art. 6 ust 1 pkt a) RODO tj. na podstawie zgody. Przetwarzanie będzie odbywało się do czasu, aż ww. zgoda nie zostanie wycofana.

 

 

 

Możemy udostępniać Państwa dane

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług internetowych, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT. ADO nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Mają Państwo prawo do

1.    dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez ADO jak i prawo do uzyskania kopii danych;

2.    sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

3.    ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu); 

4.    przeniesienia danych– do innego ADO lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

5.    usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

6.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- cofnięcie zgody dotyczy tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do ADO– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec         przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

8.    złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. 

 

Chcąc skorzystać z wymienionych uprawnień należy złożyć pisemny wniosek lub sprzeciw na wyżej wskazany adres, z zastrzeżeniem, iż skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.