Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/11/2021 zmieniony na ZP/12/2021 unieważniony

27.10.2021

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZYŁĄCZENIAMI WODNO-KANALIZACYJNYMI I ELEKTRYCZNYMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA PRZYSZŁEGO LODOWISKA / ROLKOWISKA PRZY UL. SUKIELICKIEJ WE WROCŁAWIU

 

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze, ziemne:

- rozbiórka części istniejącej nawierzchni asfaltowej

- splantowanie i oczyszczenie terenu objętego zakresem opracowania, przygotowanie pod wykonanie projektowych nawierzchni

- wytyczenie projektowanego budynku szatniowo - socjalnego oraz elementów małej architektury

- roboty ziemne – korytowanie podłoża

2. Roboty budowlane:

- budowa budynku szatniowo – socjalnego wyposażonego w instalacje wod-kan, co, c.w.u, elektryczne oraz niskoprądowe.

- budowa utwardzonych dojść do obiektu

- montaż i wymiana fragmentu ogrodzenia z bramą i furtką

- montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery

- humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w niezbędnym zakresie

- uporządkowanie terenu

3. Roboty elektryczne:

- przebudowę abonenckiej stacji transformatorowej,

- budowę wewnętrznej linii zasilającej agregat propanowy,

- budowę wewnętrznej linii zasilającej projektowany budynek,

- przebudowę wewnętrznych linii zasilających oświetlenie terenu,

- przebudowę wewnętrznych linii zasilających zestawy złączowe,

- budowę kablowej linii oświetlenia wjazdu na teren.

4. Roboty sanitarne:

- budowę przyłącza wody De160PEHD L= 47,49m

- budowę zewnętrznej instalacji wody De125PEHD L=112,50m na cele przeciwpożarowe

- budowę zewnętrznej instalacji wody De90PEHD L=112,48m i De63PEHD L=14,06m na cele bytowo-gospodarcze

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej De200PCV SDR34 SN8 L=64,80m wraz z przyłączem

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej De200PCV SDR34 SN8 L=53,46m wraz ze zbiornikiem retencyjnym