Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/1/2022 Zakończony

17.01.2022

Sukcesywna dostawa 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego
do dwóch kotłowni znajdujących się przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu

 

       Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Dostawa 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego, sukcesywnie, stosownie do potrzeb, do dwóch kotłowni Zamawiającego znajdujących się przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu.

 

Minimalne warunki jakim musi odpowiadać olej opałowy lekki: 

1.      gęstość w temperaturze 15°C nie może być wyższa niż 860 kg/m³,

2.      wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg,

3.      temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56°C (wymóg Straży Pożarnej 63ºC),

4.      zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,2%,

5.      zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg,

6.      zawartość stałych ciał obcych nie może być wyższa niż 24 mg/kg,

7.      temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20ºC,

8.      barwa czerwona.