Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/5/2021 Zakończony

28.07.2021

BUDOWA ODKRYTEGO ROLKOWISKA / LODOWISKA Z BUDYNKIEM SZATNIOWO-SOCJALNYM WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SUKIELICKIEJ WE WROCŁAWIU

 

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze, ziemne:

- rozbiórka części istniejącej nawierzchni asfaltowej

- splantowanie i oczyszczenie terenu objętego zakresem opracowania, przygotowanie pod wykonanie projektowych nawierzchni

- wytyczenie projektowanego rolkowiska / lodowiska oraz elementów małej architektury

- roboty ziemne – korytowanie podłoża

2. Roboty budowlane:

- budowa lodowiska wraz z wyposażeniem

- budowa budynku szatniowo – socjalnego

- budowa utwardzonych dojść do obiektu

- montaż ogrodzenia panelowego

- montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery

- humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w niezbędnym zakresie

- uporządkowanie terenu

3. Roboty elektryczne:

- przebudowę abonenckiej stacji transformatorowej,

- budowę wewnętrznej linii zasilającej agregat propanowy,

- budowę wewnętrznej linii zasilającej projektowany budynek,

- przebudowę wewnętrznych linii zasilających oświetlenie terenu,

- przebudowę wewnętrznych linii zasilających zestawy złączowe,

- budowę kablowej linii oświetlenia wjazdu na teren.

4. Roboty sanitarne:

- budowę przyłącza wody De160PEHD L= 47,49m

- budowę zewnętrznej instalacji wody De125PEHD L=112,50m na cele przeciwpożarowe

- budowę zewnętrznej instalacji wody De90PEHD L=112,48m i De63PEHD L=14,06m na cele bytowo-gospodarcze

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej De200PCV SDR34 SN8 L=64,80m wraz z przyłączem

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej De200PCV SDR34 SN8 L=53,46m wraz ze zbiornikiem retencyjnym