Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

ZP/8/2021 Zakończony

07.09.2021

BUDOWA ODKRYTEGO ROLKOWISKA / LODOWISKA Z BUDYNKIEM SZATNIOWO-SOCJALNYM WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. SUKIELICKIEJ WE WROCŁAWIU

 

Zakres prac obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze, ziemne:

- rozbiórka części istniejącej nawierzchni asfaltowej,

- splantowanie i oczyszczenie terenu objętego zakresem opracowania, przygotowanie pod wykonanie projektowych nawierzchni,

- wytyczenie projektowanego rolkowiska / lodowiska oraz elementów małej architektury,

- roboty ziemne – korytowanie podłoża.

2. Roboty budowlane:

- budowa lodowiska wraz z wyposażeniem,

- budowa budynku szatniowo – socjalnego wyposażonego w instalacje wod-kan, co, c.w.u.

  i elektryczne,

- budowa utwardzonych dojść do obiektu,

- montaż ogrodzenia panelowego,

- montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery,

- humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego w niezbędnym zakresie,

- uporządkowanie terenu.

3. Roboty elektryczne:

- przebudowa abonenckiej stacji transformatorowej,

- budowa wewnętrznej linii zasilającej agregat propanowy,

- budowa wewnętrznej linii zasilającej projektowany budynek,

- przebudowa wewnętrznych linii zasilających oświetlenie terenu,

- przebudowa wewnętrznych linii zasilających zestawy złączowe,

- budowa kablowej linii oświetlenia wjazdu na teren.

4. Roboty sanitarne:

- budowa przyłącza wody De160PEHD L= 47,49m,

- budowa zewnętrznej instalacji wody De125PEHD L=112,50m na cele przeciwpożarowe,

- budowa zewnętrznej instalacji wody De90PEHD L=112,48m i De63PEHD L=14,06m na cele bytowo-gospodarcze,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej De200PCV SDR34 SN8 L=64,80m wraz z przyłączem,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej De200PCV SDR34 SN8 L=53,46m wraz ze zbiornikiem retencyjnym.