Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie świadczenia usług jest mowa o:

1)  usługodawcy – rozumie się przez to Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław, zarejestrowaną pod nr KRS 0000297354 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8942926635, REGON: 020656009, kapitał zakładowy 52 699 500,00 zł, rachunek bankowy nr 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990, adres e-mail: sekretariat@spartan.wroc.pl, numer telefonu: 717388200.

2) serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem https://spartan.wroc.pl, prowadzony przez usługodawcę za pośrednictwem witryny https://spartan.wroc.pl,

3) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług, w tym usług online w ramach domeny internetowej https://spartan.wroc.pl, który określa warunki świadczenia usług przez usługodawcę za pośrednictwem witryny https://spartan.wroc.pl, oraz usług stacjonarnych na rzecz klientów,

4) usłudze – rozumie się przez to usługę online i usługę stacjonarną,

5) usłudze online – rozumie się przez to usługę świadczoną przez usługodawcę na rzecz klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, polegającą na odpłatnym dostępie do materiałów wideo, udostępnianych w formie strumienia informacji, w zakresie zajęć,

6) usłudze stacjonarnej – rozumie się przez to usługę świadczoną przez usługodawcę na rzecz klienta stacjonarnie, w miejscu i czasie określonym w serwisie, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, polegającą na odpłatnym prowadzeniu przez usługodawcę zajęć,

7) kliencie – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobę prawną, która zawiera z usługodawcą umowę o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu,

8) konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

9) zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego złożoną przez klienta usługodawcy w zakresie zawarcia umowy o świadczenie konkretnych usług,

10) polityce prywatności – rozumie się przez to politykę prywatności dostępną na stronie  https://spartan.wroc.pl.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W celu korzystania z usługi online (w tym w szczególności składania zamówień) oraz zakupu usługi stacjonarnej, konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych w postaci posiadania:

1) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet,

2) systemu operacyjnego Windows, Linux, Mac OS lub Android,

3) przeglądarki internetowej obsługującej HTML4, HTML5 oraz Javascript.

 

III. PODSTAWOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet albo stacjonarnie w miejscu i czasie wskazanych w wybranej usłudze, na podstawie zamówień złożonych przez serwis.

2. Kupującymi mogą być wyłącznie klienci.

3. Ceny usług w serwisie są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

 

IV. ZAMÓWIENIE I UMOWA

1. Zamówienia w serwisie klient może składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienie składa się wybierając usługi z asortymentu znajdującego się na stronie serwisu, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” przy danej usłudze (w przypadku usługi z „Wyborem opcji” w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru opcji), a następnie wskazanie danych płatności, w tym adresu e-mail oraz potwierdzenie całego Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.

3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty” klient ma możliwość zmiany zamówienia.

4. Wartość zamówienia obejmująca cenę usługi przedstawiona jest w koszyku.

5. Dla wykonania usługi online albo usługi stacjonarnej wymagane jest, aby klient zapoznał się z regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptował ich treść.

6. W przypadku usługi online, z chwilą zapłaty całości ceny dokonuje się zawarcia umowy z klientem.

7. W przypadku usługi stacjonarnej, z chwilą potwierdzenia przez usługodawcę miejsca i czasu usługi zgodnie z ust. 10, jednak nie wcześniej niż przed zapłatą całości ceny, dokonuje się zawarcia umowy z klientem.

8. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Użytkownik przez dokonanie wpłaty ceny usługi (części lub całości) akceptuje warunki umowy.

9. Zapłata za zamówienie może nastąpić przelewem lub poprzez szybką płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

10. Po złożeniu zamówienia na usługę stacjonarną, usługodawca potwierdza miejsce i czas świadczenia usługi na wskazany w zamówieniu adres poczty e-mail.

11. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług stacjonarnych w trybie natychmiastowym, jeżeli klient narusza warunki obowiązującego regulaminu, norm i zaleceń obowiązujących w miejscu świadczenia usługi stacjonarnej lub nie stosuje się do poleceń usługodawcy w trakcie świadczenia usługi.

12. Usługodawca ma prawo do zmian miejsca lub czasu świadczenia usług stacjonarnych po uprzednim powiadomieniu klienta za pośrednictwem wskazanego w zamówieniu adresu poczty e-mail lub witryny https://spartan.wroc.pl, lub kont społecznościowych usługodawcy.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od dnia zawarcia umowy.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument:

1) powinien poinformować usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2) może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. USŁUGI ONLINE

1. Usługi online nie mają charakteru usług medycznych i klient stosuje się do nich na własną odpowiedzialność.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu oraz nienależyte wykonywanie usług, spowodowane siłą wyższą lub spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których  świadczy usługi online.

3. W przypadku usługi online na żywo, usługodawca zastrzega prawo do przerw technicznych podczas świadczenia usługi.

 

VII. USŁUGI STACJONARNE

1. Usługodawca ma prawo do żądania od klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić udziału klienta w zajęciach świadczonych w ramach usług stacjonarnych.

2. Klient jest zobowiązany do:

1) przestrzegania norm i zaleceń obowiązujących w miejscu świadczenia usługi stacjonarnej,

2) uczestniczenia w zajęciach w stroju sportowym,

3) przestrzegania wszystkich zaleceń i uwag usługodawcy,

4) utrzymywania porządku w miejscu świadczenia usług stacjonarnych,

5) informowania usługodawcy o złym samopoczuciu, urazach, kontuzjach i innych problemach zdrowotnych, a także o ciąży.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich doznał klient wskutek korzystania z usług stacjonarnych, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, nabytych chorób, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki lub zaangażowania w zajęcia oraz innych zaniedbań klienta.

4. Osoby biorące udział w zajęciach i oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

5. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody, w tym szkody poniesione przez usługodawcę.


VIII. REKLAMACJE

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi z tytułu:

1) niedotrzymania z winy usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

2) niewykonania, nienależytego wykonania usług.

2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres usługodawcy lub elektronicznie na adres e-mail usługodawcy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis przyczyny, dzień stwierdzenia lub ujawnienia się przyczyny oraz wskazanie żądania sposobu załatwienia reklamacji.

4. Usługodawca rozpoznaje reklamację klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji usługodawca poinformuje klienta pisemnie lub elektronicznie na jego adres e-mail.

6. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

 

Załącznik do regulaminu