Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję:

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (zwanego dalej ADO lub Centrum):

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław,

e-mail: sekretariat@spartan.wroc.pl

tel. +48 71 73 88200

 

W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

Moniką Tyborowską

ul. Lubińska 53, 53-623 Wrocław,

iod@spartan.wroc.pl lub sekretariat@spartan.wroc.pl

 

Przetwarzamy dane osobowe: 

1.    nabywców karnetów wstępu na zajęcia sportowo-ruchowe odbywających się w obiektach Centrum;

2.    uczestników imprez, w tym półkolonii, organizowanych przez Centrum; 

3.    klientów korzystających z usług hotelowych ośrodka Orbita:

4.    pracowników i współpracowników wykonujących pracę na rzecz Centrum; 

5.    osób związanych z Centrum umowami cywilnoprawnymi obejmującymi realizację zadań statutowych Centrum; 

6.    osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz ich pracowników wykonujących prace dla Centrum w charakterze podwykonawcy;

7.    osób zarejestrowanych przez system monitoringu.

8.    osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o działalności Centrum  przekazywanych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących tj. poprzez email lub sms.

 

 

Wykorzystujemy Państwa dane w celu: 

1.    realizacji umowy sprzedaży karnetów wstępu na zajęcia sportowo-ruchowe odbywające się w Centrum przez czas trwania umowy, rozliczeń po jej zakończeniu, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy na podstawia art. 6 ust. 1 b RODO ;

2.    realizacja obowiązków wynikających ze zgłoszenia się Państwa do danej imprezy organizowanej przez Centrum przez czas trwania imprezy i rozliczeń po jej zakończeniu, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją imprezy na podstawia art. 6 ust. 1 b RODO ;

3.    realizacja obowiązków wynikających z zawartych umów, innych niż wskazane w pkt 1 i 2 przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy na podstawia art. 6 ust. 1 b RODO ; 

4.   wykonania ciążących obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c RODO, takich jak:

- wystawianie i przechowywanie umów, faktur oraz dokumentów księgowych, 

- udzielanie odpowiedzi na zgłoszone wnioski i skargi, przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

- wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. 

5.    ochrony osób i mienia  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie i wokół terenu w ośrodkach Centrum - w przypadku danych z monitoringu – ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 pkt f) RODO obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres ok. 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.

6.    Przekazywania przez Centrum drogą e-mailową lub telefoniczną informacji handlowych o działalności Centrum (m.in. informacji o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. stanowiących jednocześnie informację o ww. działalności przekazywaną w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody na otrzymywanie ww. informacji oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. adresu email oraz numeru telefonu przez Centrum w celach otrzymywania tych informacji stosownie do art. 6 ust 1 pkt a) RODO tj. na podstawie zgody. Przetwarzanie będzie odbywało się do czasu, aż ww. zgoda nie zostanie wycofana.

 

 

 

Możemy udostępniać Państwa dane: 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług internetowych, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT. ADO nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Mają Państwo prawo do: 

1.    dostępu do danych – uzyskanie informacji na temat przetwarzanych przez ADO jak i prawo do uzyskania kopii danych;

2.    sprostowania danych– poprawienia ich treści wobec istniejących rozbieżności pomiędzy treścią przekazanych danych, a ich aktualną wersją, w szczególności niniejsze prawo dotyczy zgłoszenia konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

3.    ograniczenia przetwarzania– wstrzymania operacji na przekazanych danych osobowych (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu); 

4.    przeniesienia danych– do innego ADO lub do Państwa w zakresie wynikającym z brzmienia art. 20 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

5.    usunięcia danych (bycia zapomnianym)– które przetwarzane są bezpodstawnie, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

6.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- cofnięcie zgody dotyczy tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody i może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    złożenia sprzeciwu– art. 21 ust. 2 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do ADO– z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją– wobec         przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania (nie dotyczy danych rejestrowanych przez system monitoringu);

8.    złożenia skargi– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w zakresie danych dotyczących osoby zgłaszającej, jeżeli uważa ona, że jej dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. 

 

Chcąc skorzystać z wymienionych uprawnień należy złożyć pisemny wniosek lub sprzeciw na wyżej wskazany adres, z zastrzeżeniem, iż skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.