Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Dane podstawowe:

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Lubińska 53, 53 - 623 Wrocław

tel. 71 738 82 00, fax 71 356 85 50

sekretariat@spartan.wroc.pl

 

NIP: 8942926635

REGON: 020656009

KRS: 0000297354

 

Status prawny:

WCT Spartan sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Wrocław utworzoną na podstawie Uchwały nr IX/180/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu powołania jednoosobowej spółki Gminy Wrocław pod nazwą Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o.o.

Spółka prowadzi działalność w oparciu o Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27.12.2007 roku - akt notarialny Repertorium A nr 6500/2007.

Spółce powierzono zadania o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku, poz.43, z późn.zm.) w szczególności zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), polegających na zaspokajaniu potrzeb zbiorowych wspólnoty z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

 

Organy spółki:


Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Wrocławia.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników.

Skład Rady Nadzorczej:

Joanna Nyczak - przewodnicząca

Jacek Kostrzewski- z-ca

Zbigniew Suchyta - członek

Dorota Pierzecka- członek

Rajmund Niwiński - członek

Agnieszka Kowol - członek

 

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu - Dariusz Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Paweł Łosiński

Prokurent - Ludwika Anna Lorenz-Kałuża

 

Przedmiot działalności:

1. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
3. Pozostała działalność związana ze sportem.
4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
5. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
6. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
7. Naprawa i konserwacja maszyn.
8. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
9. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
10. Działalność obiektów sportowych.
11. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe.
12. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
13. Działalność fizjoterapeutyczna.
14. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
15. Pozostałe drukowanie.
16. Pozostała działalność wydawnicza.
17. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
18. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
19. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
20. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
21. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
22. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
24. Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
25. Wykańczanie wyrobów włókienniczych.
26. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
27. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
28. Ruchome placówki gastronomiczne.
29. Przygotowywanie i podawanie napojów.
30. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.
31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
32. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
33. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.
34. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
35. Badanie rynku i opinii publicznej.
36. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
37. Praktyka lekarska ogólna.
38. Praktyka lekarska specjalistyczna.
39. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

 

Majątek spółki:


Kapitał zakładowy: 76 541 500,00 zł

 

 

Zamówienia publiczne:


Zamówienia publiczne dostępne są na stronie: http://spartan.wroc.pl/przetargi

 

Informacje niedostepne:

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. nr 112, poz. 1198 z póź. zm./ informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

 

Subwencja finansowa z Tarczy 2.0

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała subwencję finansową z Tarczy 2.0. Organem przyznającym pomoc jest Polski Fundusz Rozwoju S.A

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorstwa.